Máy tuần tra bảo vệ GS 6100C                 Máy tuần tra bảo vệ Mita 9800E

  

Máy tuần tra bảo vệ GS 6100C                                    Máy tuần tra bảo vệ Mita 9800E

 

                  3,250,000 ₫                                                                                                              4,890,000 ₫

 

Máy tuần tra bảo vệ GS 8100C sale 17%        Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 6000-B

  

Máy tuần tra bảo vệ GS 8100C sale 17%         Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 6000-B                                                                                                                                                                                                                                        3,790,000 ₫                                                                  3,690,000 ₫                                                                                                                           

Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính MITA 9000E                              Máy tuần tra bảo vệ GS 7000C                                   

 Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính MITA 9000E                          Máy tuần tra bảo vệ GS 7000C                                                                                                                                                                                                                                               4,490,000 ₫                                                                           3,350,000 ₫      

Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 6000B                             Máy Chấm Công Ronald Jack Iface 702

Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 6000B               Máy Chấm Công Ronald Jack Iface 702                                          3,390,000 ₫                                                                                  7,150,000 ₫